Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji objednatelů a uživatelů (dále jen „klientů“)

I. Úvodní ustanovení

Poskytovatel služeb jakožto správce osobních údajů v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) tímto sděluje svým klientům povinné informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, které se jich týkají.

II. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je OikoSvět, z.ú., IČ: 11856335, se sídlem Přípotoční 836/33, 101 00 Praha 10, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 1008, tel. číslo: 776 173 410 (dále jen „správce“).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

III. Zpracovávané údaje

Správce zpracovává tyto údaje:

 • identifikační údaje obsažené ve smlouvě o poskytování služeb, v záznamu zájemcem o naše služby či v žádance od poskytovatele zdravotních služeb: 
 • jméno a příjmení, příp. titul,
 • datum narození
 • rodné číslo
 • kontaktní údaje 
  • adresa trvalého pobytu,
  • telefonní číslo,
 • údaje o úhradě poskytnutých sociálních služeb v případě převodu na bankovní účet,
  • číslo Vašeho bankovního účtu.

Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro Vaši identifikaci, jakožto našeho klienta, jiné Vaše osobní údaje nezpracováváme.

IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění všech svých právních a smluvních povinností souvisejících s poskytováním služeb svým klientům.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

V. Právní základ zpracování

Správce zpracovává osobní údaje z důvodu plnění všech svých právních a smluvních povinností. Dalším právním důvodem jsou oprávněné zájmy správce jako např.: ochrana majetku správce a osob či vymáhání právních nároků správce.

 Účetní a daňové doklady, na základě kterých je poskytnuta péči vyúčtovávána, obsahují některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ a rozsah poskytnuté služby). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

VI. Doba uložení osobních údajů

Správce osobní údaje zpracovává od okamžiku, kdy mu je klient poskytl či poskytl svůj souhlas ke zpracovávání.

Osobní údaje jsou uloženy dle platných právních předpisů či do odvolání souhlasu, na základě kterého byly pro daný účel poskytnuty.

Správce uchovává osobní údaje 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle tři roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

VII. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být, kromě klienta, správce, jím pověření zaměstnanci, zdravotní pojišťovny a orgány veřejné moci v mezích stanovených právními předpisy. Příjemci osobních údajů dále mohou být osoby:

 • podílející se na realizaci služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.

Osobní údaje mohou být pro zajištění podpůrné činnosti správce (např. vymáhání pohledávek či právní služby) zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Zpracovatelům jsou předávány pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel, a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatelé osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti jsou pečlivě vybíráni.

Úmysl předat údaje do třetí země: není

VIII. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce získává osobní údaje pouze od daného klienta (případně jeho zástupce), či poskytovatele zdravotních služeb, který vydal příslušnou žádanku.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

IX. Povinnosti správce

Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů klienta, popřípadě jejich nezbytné předávání, je prováděno plně s ohledem na soukromí klienta a v souladu s platnými právními předpisy.

Správce k osobním údajům přistupuje jako k vlastnictví klientů, které je oprávněn používat zejména pro své účely vyjmenované v článku 4 tohoto opatření.

Správce přijal taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům. Jedná se zejména o:

 • Osobní údaje v listinné podobě jsou uchovávané v uzamčené kartotéce, ke které má přístup pouze ředitelka a dvě administrativní pracovnice, které plní pro správce právní a smluvní povinnosti související s poskytováním služeb klientům.
 • Osobní údaje v elektronické podobě jsou uchovávány v zaheslovaném počítači, jednotlivé přístupy jsou monitorovány.
 • Zaměstnanci správce mají přístup pouze k osobním údajům daného klienta, kterému poskytují služby. Zaměstnanci mají dané údaje k dispozici v zaheslovaném programu ve svém pracovním notebooku.

Správce pravidelně kontroluje zabezpečení osobních údajů a jejich ochranu průběžně zdokonaluje.

X. Práva klientů

Klient je oprávněn: 

  • k přístupu k osobním údajům v rozsahu: sdělení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, plánovaná doba uložení osobních údajů, existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování či podání námitky proti zpracování, právo podat stížnost k dozorovému orgánu, informace o zdroji osobních údajů a informace o automatizovaném rozhodování či profilování
 • k vyžádání si kopie zpracovávaných osobních údajů
 • požádat o opravu nesprávných či nepřesných osobních údajů
  • požádat o výmaz osobních údajů, pokud a) tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, b) klient odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný důvod pro jejich zpracování, č) klient vznese námitky proti zpracování, d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, e) musí být vymazány podle právních předpisů
  • k omezení zpracování osobních údajů, pokud a) klient popírá přesnost osobních údajů (na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena), b) zpracování je protiprávní a klient nežádá výmaz osobních údajů, nýbrž omezení zpracování, c) správce osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, d) klient vznesl námitku proti zpracování (dokud nebude ověřeno, zda převažují oprávněné důvody pro zpracování nad zájmy, právy či svobodami klienta). Omezení zpracování znamená, že musí být osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označeny a po dobu trvání omezení se nesmí dále zpracovávat s výjimkou jejich uložení. 
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • žádat přenositelnost údajů, tzn. aby byly klientovy údaje poskytnuty za účelem jejich předání jinému správci, nebo aby je sám správce předal jinému správci. Údaje k předání budou ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • podat stížnost na zpracování údajů u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Klient má dále právo vznést námitku proti zpracování, a to za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených správci platnou právní úpravou. Námitku může klient vznést na adrese správce uvedené v čl. 2. Pokud takovou námitku klient vznese, bude správce oprávněn v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami klienta a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Klient tímto bere na vědomí, že u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování.

XI. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: OikoSvět, z.ú., IČ: 11856335, se sídlem Přípotoční 836/33, 101 00 Praha 10.

XII. Závěrečné ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem veřejného spuštění webu.

 V Praze dne 1. září 2023, OikoSvět, z.ú. 
Markéta Moravcová, ředitelka